Καταστατικό Ομοσπονδίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

της «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ»

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

Άρθρο 1

Η Κλαδική Σωματειακή Ένωση που είχε την επωνυμία «Ομοσπονδία Προσωπικού Ξένων Αεροπορικών Εταιριών» (ΟΠΞΑΕ), ιδρύθηκε με την απόφαση αριθ.8565/1959 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ήδη μετονομάζεται σε «Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών» (ΟΠΑΜ), εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και η δραστηριότητά της επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα.

 

Σκοπός

Άρθρο 2

Η Ο.Π.Α.Μ. έχει σαν σκοπό:

1.    Να συνενώσει τα επαγγελματικά σωματεία των εργατοϋπαλλήλων, που ανήκουν στη δύναμή της και απασχολούνται στην εξυπηρέτηση των αερομεταφορών, για την ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων τους.

2.    Να ενισχύσει, να προασπίζεται και να προωθεί την πνευματική, κοινωνική, εργασιακή και ηθική ανύψωση και να υποβοηθεί στην επαγγελματική κατάρτιση και την ειδίκευση των φυσικών μελών των σωματείων της δυνάμεώς της.

3.    Να μεριμνά για την βελτίωση της εργατικής, κοινωνικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και να επιβλέπει την πιστή εφαρμογή τους.

4.    Να παρακολουθεί και να εξετάζει όλα τα κλαδικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και να κατευθύνει κατά τρόπο ενιαίο τους αγώνες των εργατοϋπαλλήλων του Κλάδου, για την επίλυσή τους.

 

Μέσα

Άρθρο 3

Την πραγματοποίηση του σκοπού της η Ο.Π.Α.Μ. ιδιαίτερα επιδιώκει:

1.    Με την συνένωση και την οργάνωση όλων των εργατοϋπαλλήλων που παρέχουν την εργασία τους στους αναφερόμενους στο άρθρο 5 και την ανάπτυξη σ’ αυτούς συνειδήσεως επαγγελματικής, ασφαλιστικής και συνεταιριστικής.

2.    Με την υποβοήθηση των φορέων και των οργάνων ελέγχου εφαρμογής των Εργατικών Νόμων, των Συλλογικών Συμβάσεων και των Διαιτητικών Αποφάσεων.

3.    Με την ίδρυση προμηθευτικών, καταναλωτικών, παραγωγικών και οικοδομικών Συνεταιρισμών και την σύσταση Γραμματειών για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που θα απασχολούν τα μέλη της.

4.    Με την παροχή μετεργασιακής ψυχαγωγίας στα φυσικά μέλη των σωματείων της δυνάμεώς της με την οργάνωση εκδρομών, θεατρικών παραστάσεων, εορτών και γενικά κάθε είδους πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

5.    Με την σύσταση εργατικών αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών και λεσχών, με την οικονομική και ηθική ενίσχυση του ημερήσιου ή περιοδικού εργατικού τύπου και με την έκδοση δικής της εφημερίδος και άλλων εντύπων.

6.    Με την ίδρυση και λειτουργία θερινών κατασκηνώσεων και παιδικών σταθμών.

7.    Με την εκπροσώπηση ή με παραστάσεις οποιασδήποτε μορφής χάριν των οργανώσεων της δυνάμεώς της ή των φυσικών μελών τους στα συλλογικά όργανα της Διοικήσεως, της Κοινωνικής Ασφαλίσεως και της Κοινωνικής Πολιτικής, στα Διαιτητικά, Ασφαλιστικά ή άλλα Δικαστήρια, με την σύναψη κάθε φύσεως συλλογικών συμβάσεων και με την υποβοήθηση ή με ενέργειες χάριν προαγωγής ή στηρίξεως των Οργανώσεων της δυνάμεώς της για την εκπλήρωση του σκοπού τους ή χάριν των φυσικών μελών τους.

8.    Με την συνεργασία με άλλες εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις και με συντονισμό δράσεως για την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών.

9.    Με την ίδρυση ή διατήρηση κυλικείων, εντευκτηρίων ή λεσχών.

10. Με την λήψη γενικά κάθε μέτρου που θα κριθεί σκόπιμο και πρόσφορο από τα όργανα Διοικήσεως της Ομοσπονδίας για την συνδικαλιστική, οικονομική, συνεταιριστική, επαγγελματική, κοινωνική, πολιτιστική και πνευματική εξύψωση των μελών των Οργανώσεών της και των οικογενειών τους, καθώς και για την σωματική και αθλητική αγωγή των ίδιων και των παιδιών τους.

11. Με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή συμφωνιών οποιουδήποτε είδους ή με ρυθμίσεις οποιουδήποτε χαρακτήρα ή με Παρεμβάσεις κάθε φύσεως.

 

Υπερκείμενη Οργάνωση – Ανεξαρτησία ενέργειας

Άρθρο 4

1.    Η Ο.Π.Α.Μ. αποτελεί τμήμα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και αποδέχεται με το παρόν το Καταστατικό της.

2.    Η Ο.Π.Α.Μ. και τα σωματεία – μέλη της ενεργούν μέσα στα όρια του Νόμου και του Καταστατικού τους αδέσμευτα και χωρίς εξαρτήσεις από εργοδότες, κυβερνήσεις και πολιτικά κόμματα.

Συγκρότηση

Άρθρο 5

I.          Η Ο.Π.Α.Μ. συγκροτείται από τα πρωτοβάθμια επαγγελματικά σωματεία που προσχώρησαν ή θα προσχωρήσουν σ’ αυτήν και τα οποία καλύπτουν εργαζόμενους, που ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή ειδικότητά τους, απασχολούνται: 1. Στις ξένες αεροπορικές εταιρίες (επιχειρήσεις) που δρουν στην Ελλάδα, 2. Στις ελληνικές αεροπορικές εταιρίες (επιχειρήσεις), 3. Σε φορείς επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, 4. Σε Οργανισμούς διαχείρισης αερολιμένων, 5. Σε συναφείς προς τους προηγούμενους φορείς εξυπηρετήσεως αερομεταφορών.

II.          Δεν μπορεί να είναι μέλη της Ο.Π.Α.Μ. σωματεία που έχουν μέλη που εργάζονται σε αεροπορικές εταιρίες που είχαν υπαχθεί στο άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 1256/1982 (δημόσιος τομέας).

Προσχώρηση – Αποχώρηση μέλους

Άρθρο 6

1.Για την προσχώρηση σωματείου στην δύναμη της Ο.Π.Α.Μ. απαιτείται:

α.Έγγραφη αίτηση, η οποία να αναφέρει και τον ακριβή αριθμό των γραμμένων, στο μητρώο του Σωματείου, φυσικών μελών.

β.Ονομαστική κατάσταση των προσώπων, τα οποία αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου,

γ.Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού του Σωματείου,

δ.Επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου, από το οποίο να προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση των μελών αποδέχεται το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και ζητά την εγγραφή στη δύναμη της Ο.Π.Α.Μ.

2.Η Διοίκηση της Ο.Π.Α.Μ. εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής και την απόφασή της την γνωστοποιεί εγγράφως στο ενδιαφερόμενο Σωματείο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.

3.Αν η απόφαση της Διοικήσεως είναι αρνητική το Δ.Σ. του Σωματείου δύναται να προσφύγει και να παραστεί δια του Προέδρου του στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της Ο.Π.Α.Μ. και να ζητήσει την ανάκληση της αρνητικής αποφάσεως. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που παίρνεται προ της Ημερησίας Διατάξεως είναι οριστική.

4.Τα δικαιώματα του μέλους του νεογραμμένου Σωματείου αρχίζουν μετά την καταβολή του δικαιώματοςεγγραφής.

5.Η αποχώρηση σωματείου-μέλους από την δύναμη της Ο.Π.Α.Μ., αποφασίζεται επίσης από την Γενική Συνέλευση των μελών του.
Η διοίκηση της Ομοσπονδίας δικαιούται να εξετάσει την νομιμότητα και την εγκυρότητα της αποφάσεως της Συνελεύσεως των μελών του.

Υποχρεώσεις Μελών

Άρθρο 7

Οι οργανώσεις που αποτελούν την Ο.Π.Α.Μ. υποχρεούνται:

1.Να τηρούν το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και να συμμορφώνονται με αυτό.

2.Να δέχονται υποχρεωτικά την διαιτησία της Ομοσπονδίας πάνω σε κάθε κλαδικό ζήτημα που ανακύπτει μεταξύ των Διοικήσεων και των μελών τους.

3.Να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, της Διοικήσεως και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας.

4.Να εκπληρώνουν πλήρως και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ενωση και να συμμορφώνονται με το σύστημα εισπράξεως που θα υποδεικνύει κάθε φορά η Διοίκηση της Ομοσπονδίας.

5.Να καλούν εγγράφως αντιπρόσωπο της Ομοσπονδίας στις Γενικές τους Συνελεύσεις.

6.Να υποβάλλουν κάθε χρόνο έγγραφη έκθεση στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας, στην οποία να αναφέρουν τον ετήσιο Διοικητικό και Οικονομικό τους απολογισμό καθώς και την αριθμητική τους δύναμη σε οικονομικώς εντάξει μέλη.

7.Να υποβάλλουν τα καταστατικά τους αμέσως μετά από κάθε τροποποίησή τους.

Δικαιώματα Μελών

Άρθρο 8

Οι οργανώσεις που απαρτίζουν την Ομοσπονδία εφ’ όσον είναι οικονομικώς εντάξει δικαιούνται:

1.Να παρίστανται με αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις των αντιπροσώπων των Σωματείων του Κλάδου και να ασκούν τον έλεγχο της Διοικήσεως της Ομοσπονδίας.

2.Να εκλέγουν με τους αντιπροσώπους τους τη Διοίκηση και τα άλλα όργανα της Ομοσπονδίας και να εκλέγονται σ’ αυτά.

3.Να ζητούν κάθε δυνατή ενίσχυση της Ομοσπονδίας, για την εξύψωση των επαγγελματικών τους συμφερόντων.

Πειθαρχικές Ποινές

(Σύσταση- Επίπληξη)

Άρθρο 9

 

Η Διοίκηση της Ο.Π.Α.Μ. δύναται να επιβάλλει με απόφασή της στις Διοικήσεις των σωματείων – μελών την πειθαρχική ποινή της συστάσεως ή επιπλήξεως ιδίως στις παρακάτω περιπτώσεις:

1.Όταν αδικαιολόγητα καθυστερούν τις μηνιαίες συνδρομές τους.

2.Όταν καθυστερούν την υποβολή της ετήσιας εκθέσεώς τους για τον Διοικητικό και Οικονομικό τους Απολογισμό.

3.Όταν παραβαίνουν υποχρεώσεις που ανέλαβε η Ομοσπονδία με τη σύναψη κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, Πρωτοκόλλων και άλλων συμφωνιών ή δε μεριμνούν για την εφαρμογή δικαιωμάτων προερχόμενων από τέτοιες ρυθμίσεις.

4.Όταν παραλείψουν να καλέσουν αντιπρόσωπο της Ομοσπονδίας στη Γενική τους Συνέλευση.

Διαγραφή Μελών

Άρθρο 10

1.  Διαγράφονται με απόφαση της Διοικήσεως της Ομοσπονδίας οι οργανώσεις:
α. Που καθυστερούν αδικαιολόγητα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες, οπότε θεωρούνται ότι διαγράφτηκαν αυτοδίκαια.

β. Που απειθαρχούν στο παρόν Καταστατικό ή στις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, της Διοικήσεως ή της Εκτελεστικής Επιτροπής.

γ. Που τιμωρήθηκαν επανειλημμένως με την πειθαρχική ποινή προφορικής ή έγγραφης επιπλήξεως.

δ. Που ασκούν αντισυνδικαλιστική δράση και γενικά με τη συμπεριφορά των Διοικητικών τους Συμβουλίων, των Αντιπροσώπων τους στην Ομοσπονδία ή των φυσικών μελών τους προκαλούν ή είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιά ηθική ή υλική στο Κλάδο.

ε. Διαγραφή δεν αποκλείεται και στην περίπτωση σοβαρών παραβάσεων των περιπτώσεων του προηγούμενου άρθρου.

2.α. Η οργάνωση που διαγράφηκε αυτοδίκαια για οικονομικούς λόγους (παραπάνω με στοιχείο α’) μπορεί να ξαναγραφτεί εφόσον το ζητήσει με αίτημά της, δικαιολογήσει τη καθυστέρηση, κριθούν οι λόγοι εύλογοι από τη Διοίκηση, πληρώσει όλες τις οφειλόμενες εισφορές και το δικαίωμα επανεγγραφής, που αποτελεί το πενταπλάσιο του δικαιώματος εγγραφής, που ισχύει κάθε φορά.

β. Το πενταπλάσιο του δικαιώματος εγγραφής που ισχύει κάθε φορά πληρώνει και η Οργάνωση που διαγράφτηκε για ορισμένο ή αόριστο χρόνο μετά τη λήξη της ποινής του.

γ. Η Οργάνωση που διαγράφτηκε για οποιοδήποτε λόγο αφού γραφτεί και πάλι στη δύναμη της Ομοσπονδίας έπειτα από αίτησή της οφείλει να καταβάλει το σύνολο των συνδρομών του έτους που διαγράφτηκε βάσει των οικονομικώς εντάξει μελών της κατά το έτος αυτό και για όσους μήνες δε κατέβαλε τις οφειλόμενες συνδρομές της.

3.α. Η Οργάνωση που διαγράφτηκε για λόγους πειθαρχίας στο παρόν Καταστατικό ή στις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, της Διοικήσεως και της Εκτελεστικής Επιτροπής ή για λόγους τιμωρίας με την πειθαρχική ποινή της προφορικής ή έγγραφης επίπληξης, έχει δικαίωμα προσφυγής στη πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, η οποία αποφασίζει υποχρεωτικά, τελεσίδικα και ανέκλητα.

β. Σε περίπτωση που η Οργάνωση η οποία διαγράφτηκε δεν προσφύγει στη πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση για να ζητήσει την ακύρωση της αποφάσεως, η Διοίκηση της Ομοσπονδίας ανακοινώνει στο κυρίαρχο σώμα, κατά τη πρώτη τακτική συνεδρίασή του, τη διαγραφή του.

γ. Η Οργάνωση που διαγράφτηκε ανεξάρτητα αν προσφύγει ή όχι στην πρώτη Γενική Συνέλευση ειδοποιείται εγγράφως από τη Διοίκηση να παραστεί και να δικαιολογήσει τη θέση της.

4.  Μέχρι την απώλεια του δικαιώματος προσφυγής ή την έκδοση της τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης σε περίπτωση προσφυγής, το σωματείο δεν μετέχει στις δραστηριότητες και γενικά στη ζωή της Ομοσπονδίας και θεωρείται ότι βρίσκεται σε αναστολή των δικαιωμάτων του.

5. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας δικαιούται, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει τη Συνέλευση του Σωματείου και να θέσει υπό τη κρίση της τις παραβάσεις της Διοίκησης του σωματείου.

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή είναι η κλήση του σωματείου σε απολογία.

Πόροι

 

Άρθρο 11

1. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:

α. Το δικαίωμα της εγγραφής του μέλους, που ορίζεται στο πενταπλάσιο του ύψους της μηνιαίας συνδρομής μέλους σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) δρχ.

β. Η μηνιαία συνδρομή των σωματείων – μελών, η οποία ορίζεται σε οκτακόσιες (800) δρχ. κατά οικονομικώς εντάξει φυσικό μέλος.

γ. Τα έσοδα από τη περιουσία της Ομοσπονδίας (τόκοι πρόσοδοι).
δ. Τυχόν έκτακτες συνδρομές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, οικονομική παροχή ή υποβοήθηση από τον Οργανισμό της Εργατικής Εστίας ή άλλο Οργανισμό, όπως και κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα περιέχεται στο ταμείο της Ομοσπονδίας.

2. Η Διοίκηση μπορεί με απόφασή της να αυξομειώνει τη συνδρομή, το δικαίωμα εγγραφής και να επιβάλλει έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις των μελών προς την Ομοσπονδία όταν το κρίνει απαραίτητο.

3. Οι επιβαλλόμενες, με Νομοθετικές διατάξεις ή αποφάσεις Υπουργών ή Συλλογικές Συμβάσεις ή Αποφάσεις Διαιτησίας, εισφορές δύναται να είναι ανεξάρτητες ή άσχετες με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος και εφ’ όσον αποφασίζει γι’ αυτό η Διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Όργανα Διοικήσεως

Άρθρο 12

Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) των αντιπροσώπων των Σωματείων – Μελών, η οποία αποτελεί και το κυρίαρχο σώμα.

2.  Η δεκαπενταμελής (15) Διοίκηση.

3.  Η επταμελής (7) Εκτελεστική Επιτροπή, και

4.  Η τριμελής (3) Ελεγκτική Επιτροπή.

Γενική Συνέλευση (Συνέδριο)

Άρθρο 13

1.Η Γενική συνέλευση (Συνέδριο) αποτελείται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων, τα οποία ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας, με βάσει τα ψηφίσαντα από τα οικονομικώς εντάξει φυσικά μέλη τους.

2.α. Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται και διαθέτει αριθμό ψήφων ανάλογα με τον αριθμό των ψηφισάντων στην εκλογή των αντιπροσώπων του.

β. Η αναλογία αυτή ορίζεται ανά δεκαπέντε (15) φυσικά μέλη ψηφίσαντα ένας (1) αντιπρόσωπος.

γ. Το παραπάνω εκλογικό μέτρο των δέκα πέντε (15) ψηφισάντων είναι γενικό για όλα τα σωματεία της Ομοσπονδίας και σε περίπτωση κλάσματος που υπερβαίνει τον αριθμό οκτώ (8) λαμβάνεται υπόψη σαν πλήρης μονάδα.

3.Για τη συμμετοχή των αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτικό το Σωματείο να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία.

4.Οι αντιπρόσωποι των σωματείων – μελών και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους εκλέγονται από τις Συνελεύσεις των Σωματείων με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια. Η θητεία των αντιπροσώπων διαρκεί για όσο χρόνο ορίζει το Καταστατικό του σωματείου, εκτός και αν μεσολαβήσει ανάκλησή τους από τη Γενική Συνέλευση.

5.Κάθε νέο Συνέδριο συγκαλείται πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προτού λήξει η κανονική θητεία της Διοικήσεως.

6.α.Πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ της ενάρξεως του Συνεδρίου υποβάλλονται στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας τα πρακτικά εκλογής των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ήθελε ζητήσει η Διοίκηση της Ομοσπονδίας για τη νομιμοποίηση της συμμετοχής των αντιπροσώπων στη Γ ενική Συνέλευση.

β.Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας ελέγχει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και αν διαπιστωθεί ότι είναι εντάξει εφοδιάζει τον αντιπρόσωπο με Κάρτα Συνέδρου.

γ.Αν τα κάθε είδους δικαιολογητικά εκλογής και στοιχεία νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων δεν υποβληθούν έγκαιρα, παύει το δικαίωμα συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

7.Εκπίπτουν του αξιώματος και διαγράφονται δικαιωματικά από το μητρώο των αντιπροσώπων εκείνοι οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού του Σωματείου τους έχασαν με τη θέλησή τους την ιδιότητα του μέλους της Οργανώσεως που εκπροσωπούν, γιατί έγιναν εργοδότες ή ετράπησαν σε άλλο επάγγελμα ή έγιναν συνταξιούχοι οργανισμού κύριας ασφαλίσεως μισθωτών.

8.Αντιπρόσωποι που διαγράφτηκαν ή που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζουν μόνιμα αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς κατά σειρά επιτυχίας. Αν εξαντληθούν και οι αναπληρωματικοί πρέπει να γίνει η εκλογή νέων αντιπροσώπων.

9.Διαγράφονται από τον πίνακα των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας οι αντιπρόσωποι που δεν έλαβαν, αδικαιολόγητα, μέρος σε περισσότερες από δύο (2) συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις. Τη θέση των διαγραφέντων καταλαμβάνουν κατά σειρά οι αναπληρωματικοί και αν δεν υπάρχουν ή και αυτοί διαγραφούν, το Σωματείο υποχρεούται να εκλέξει νέους.

Αρμοδιότητες Τακτικής και Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως

Άρθρο 14

1.Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των ταμειακώς εντάξει Σωματείων – μελών της.

Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, ασχολείται με κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τις λειτουργικές ανάγκες της Ομοσπονδίας και ιδιαίτερα:

α.Κάνει τον έλεγχο των Διοικητικών και Οικονομικών πράξεων της Διοικήσεως.
β.Εγκρίνει τον Απολογισμό της Διοικήσεως.

γ.Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων.

δ.Εκλέγει από τους αντιπροσώπους τη δεκαπενταμελή (15) Διοίκηση, την τριμελή (3) Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας για τη ΓΣΕΕ.

ε.Αποφασίζει κλαδική απεργία όλων των Σωματείων της ή μέρους αυτών, την οποία κηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

στ.Τροποποιεί, εφαρμόζοντας τους νόμους, το παρόν Καταστατικό.

ζ.Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα των Σωματείων – μελών της.

η.Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφ’ όσον το υποβάλλει η Διοίκηση.

2.Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:

α.Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο με απόφαση της Διοικήσεως της Ομοσπονδίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, η οποία ορίζει το χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεώς της και η οποία κοινοποιείται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες προ της ενάρξεως των εργασιών της.

β.Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο η Διοίκηση της Ομοσπονδίας ή ζητήσει τη σύγκλησή της με αίτηση που γράφει και τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως, το 1:4 των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει Σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να καλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από της ημερομηνίας της υποβολής της αιτήσεως.

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

Άρθρο 15

1.Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία:

α.Κατά την πρώτη πρόσκληση για Γενική Συνέλευση όταν είναι παρόντες το 1:3 τουλάχιστον του όλου αριθμού των αντιπροσώπων των Σωματείων που είναι οικονομικώς εντάξει με την Ομοσπονδία και έχουν δικαίωμα ψήφου.

β.Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση καλείται νέα με τα ίδια απολύτως θέματα, μετά παρέλευση τριών (3) το λιγότερο και μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημερών από την πρώτη. Κατά τη δεύτερη αυτή Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το 1:4 τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν δικαίωμα ψήφου.

γ.Αν δεν υπάρχει απαρτία και στη δεύτερη αυτή Συνέλευση καλείται τρίτη μέσα σε οκτώ (8) το πολύ ημέρες από τη δεύτερη. Κατά την τρίτη Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το 1:5 τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που έχουν σύμφωνα με τα παραπάνω δικαίωμα ψήφου.

δ. Αν δε βρεθεί σε απαρτία η τρίτη αυτή Συνέλευση, δεν μπορεί να κληθεί για το ίδιο θέμα, πριν από την παρέλευση μήνα, νέα, η οποία τότε θεωρείται πρώτη, σύμφωνα με την απαρτία του παρόντος άρθρου.

2.Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή κάθε είδους συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, εκλογή αντιπροσώπων στην Ένωση, κήρυξη απεργίας, επιβολή εκτάκτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, καθορισμό επαγγέλματος ή απασχολήσεως, συγχώνευση και ίδρυση ενώσεων, προσχώρηση ή αποχώρηση από αυτή, είναι έγκυρη εφ’ όσον γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφορία επί άλλων ζητημάτων γίνεται με ανάταση του χεριού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής.

3.Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των μελών σε θέματα για τα οποία απαιτείται μυστική ψηφοφορία παίρνονται ως εξής:

α.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις αρχαιρεσίες που λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία.

β.Επί των άλλων θεμάτων, με απλή (σχετική) πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η απαρτία σχηματίζεται με αριθμό παρόντων μελών κατώτερο του 1:4, οπότε για τη λήψη της αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία των 3:4 των παρόντων αντιπροσώπων.

4.Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως σε θέματα για τα οποία δεν απαιτείται μυστική ψηφοφορία λαμβάνονται με απλή (σχετική) πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών.

5.Αποκλείεται από τις Γενικές Συνελεύσεις κάθε Σωματείο – μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές του, αν δεν τακτοποιηθεί ταμειακώς μέχρι την προηγούμενη ημέρα της Συνελεύσεως.

6.Αν πρόκειται να αποφασιστεί η διάλυση της Ομοσπονδίας ή η τροποποίηση του Καταστατικού της συγκαλείται ειδική Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες τους μισούς (1:2) συν έναν τουλάχιστον αντιπροσώπους των Σωματείων – μελών της, και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 3:4 των παρόντων.

7.Η περιουσία της Ομοσπονδίας, σε περίπτωση διαλύσεως περιέρχεται στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος.

Διοίκηση

Άρθρο 16

1.Η Ομοσπονδία διοικείται από 15μελή Διοίκηση η οποία εκλέγεται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων – μελών κάθε τρία (3) χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια.

2.Η ψηφοφορία για την εκλογή της Διοικήσεως πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του παρόντος.

3.Τα μέλη της Διοικήσεως είναι από κοινού υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των αντιπροσώπων. Δεν πρέπει να συγγενεύουν μεταξύ τους μέχρι του δεύτερου βαθμού και δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που δεν ήταν παρόντα ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται, από τα πρακτικά της Διοικήσεως.

4.Η Διοίκηση συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν διαπιστωθεί ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος προσδιορίζει τον τόπο και χρόνο προσκλήσεως και θέματα ή μετά από γραπτή αίτηση προς τον Πρόεδρο επτά (7) συμβούλων. Η αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως. Στην περίπτωση αυτή η Διοίκηση καλείται το πολύ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

5.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνεδριάσεων της Διοικήσεως τηρούνται περιληπτικά πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τους Συμβούλους που λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις και τα συντάσσει ο Γενικός Γραμματέας.

6.Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μαζί με το Γενικό Γραμματέα.

7.Οι συνεδριάσεις της Διοικήσεως έχουν απαρτία όταν είναι παρόντες οκτώ (8) σύμβουλοι μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

8.Οι αποφάσεις της Διοικήσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων.

9.α.Η Διοίκηση μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά την εκλογή της συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Αναπληρωτή Ταμία. Τα αξιώματα αυτά συγκροτούν και την επταμελή (7) Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.

β.Η Διοίκηση αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Ομοσπονδίας από της συγκροτήσεώς της σε σώμα. Μέχρι τότε ασκεί τα σχετικά καθήκοντά της η παλαιά Διοίκηση.

10.Μαζί με την ανακήρυξη των τακτικών μελών της Διοικήσεως γίνεται η ανακήρυξη και πέντε (5) αναπληρωματικών, κατά τη σειρά των ψήφων που πήραν και τα οποία μετέχουν στη Διοίκηση σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους. Όταν το τακτικό μέλος αποβιώσει, παραιτηθεί ή απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) στη σειρά συνεδριάσεις αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό.

11.Κατά τη σύγκλιση των τακτικών συνεδριάσεων της Διοικήσεως η πρόσκληση με τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες προ της συνεδριάσεως ( δηλαδή τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των συνεδριάσεων).

12.Πέντε (5) ημέρες (120 ώρες) προ της τακτικής συνόδου της Διοικήσεως δύναται πέντε (5) μέλη της να υποβάλλουν κοινή αίτηση εγγραφής θέματος ή θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη.

Καθήκοντα Διοικήσεως

Άρθρο 17

Η Διοίκηση είναι το όργανο της Ομοσπονδίας το οποίο:

1.Εκτελεί τι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών.

2.Εφαρμόζει το Καταστατικό και φροντίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα σωματεία της δυνάμεως της Ομοσπονδίας, εξυπηρετεί και προωθεί τους συνδικαλιστικούς σκοπούς που αφορούν τα σωματεία μέλη της και προσδιορίζει και θέτει σε εφαρμογή τη συνδικαλιστική δράση γενικά, αναλαμβάνοντας κάθε πρωτοβουλία.

3.Παρακολουθεί τη δράση των σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας και τις Γενικές Συνελεύσεις τους.

4.Καλεί τις γενικές Συνελεύσεις των αντιπροσώπων των Σωματείων της δυνάμεώς της και καθορίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεώς τους.

5.Διαχειρίζεται μαζί με το σωματείο που απεργεί κάθε απεργία, αφού την υιοθετήσει και αφού κρίνει ότι η πραγματοποίησή της αποβλέπει στη λύση των προβλημάτων του σωματείου.

6.Αποφασίζει την κήρυξη μερικής ή ολικής απεργίας του Κλάδου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

7.Υποβάλλει έκθεση της δράσεώς της στα Συνέδρια των αντιπροσώπων και λογοδοτεί για όλες τις πράξεις και τις ενέργειές της συντάσσοντας τη Διοικητική Λογοδοσία με τον Πρόεδρο και την Οικονομική Λογοδοσία με τον Ταμία. Οι παραπάνω ενέργειες θα υποβληθούν για έγκριση στο Συνέδριο των αντιπροσώπων.

8.Εγκρίνει το προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων της ομοσπονδίας.

9.Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό ή τους με οποιοδήποτε τρόπο αμειβόμενους συνεργάτες της Ομοσπονδίας και καθορίζει τις μηνιαίες αποδοχές ή το ύψος της αποζημιώσεώς τους.

10.Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει με απόφασή της αρμοδιότητες που ανήκουν σε αυτήν στην Εκτελεστική Επιτροπή.

11.Η  Διοίκηση δύναται να οργανώνει Γραμματείες με Προϊστάμενο σε κάθε μια από αυτές μέλος της, ο οποίος συμμετέχει κατά τη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του και στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Εκτελεστική Επιτροπή

Άρθρο 18

1.Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Α’ Αντιπρόεδρο, γ) το Β’ Αντιπρόεδρο, δ) το Γενικό Γραμματέα, ε) τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, στ) τον Ταμία και ζ) τον Αναπληρωτή Ταμία.

2.Συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και έκτακτα αν παραστεί ανάγκη ή αν το ζητήσουν τρία (3) από τα μέλη της. Προκειμένου για έκτακτη συνεδρίαση ο Πρόεδρος προβαίνει στις σχετικές ενέργειες και προσδιορίζει τον τρόπο προσκλήσεως, το χρόνο και τα θέματα.

3.Η Εκτελεστική Επιτροπή εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των αντιπροσώπων και της Διοικήσεως την οποία υποκαθιστά πλήρως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μεταξύ των δύο συνεδριάσεών της χρονικό διάστημα. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

4.Ρυθμίζει τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των Σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας.

5.Ορίζει τους αντιπροσώπους που θα εκπροσωπήσουν την Ομοσπονδία στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων – μελών.

6.Αποφασίζει για την εγγραφή νέων Σωματείων στη δύναμη της Ομοσπονδίας.

7.Προετοιμάζει τις εισηγήσεις των Συνεδριάσεων της Διοικήσεως.

8.Καταρτίζει και υποβάλλει στη Διοίκηση το Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Ομοσπονδίας.

9.Διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία της Ομοσπονδίας και αποφασίζει τη διάθεση των πόρων και των προσόδων της για την επιδίωξη των σκοπών της, μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που έγκριναν η Διοίκηση και η Γενική Συνέλευση.

10.Εκδίδει εγκυκλίους, διαφωτιστικά φυλλάδια, βιβλία, εφημερίδες και κάθε άλλο έντυπο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ομοσπονδίας και των συμφερόντων του Κλάδου, οργανώνει διαλέξεις και διασκέψεις των αντιπροσώπων και μελών των Διοικήσεων των Σωματείων – μελών και κάθε άλλη εκδήλωση για τη μελέτη και την προαγωγή των ζητημάτων που αφορούν τους εργαζόμενους.

11.Επεξεργάζεται    κάθε θέμα που της αναθέτει η Διοίκηση και αποφασίζει τελικά πάνω σε αυτό. Το ίδιο γίνεται και στις περιπτώσεις που η Διοίκηση του εκχωρεί αρμοδιότητές της.

12.Προσλαμβάνει    και απολύει το προσωπικό και καθορίζει τις κάθε είδους αποδοχές τους.

Καθήκοντα Προέδρου

Άρθρο 19

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε κάθε Δικαστική, Διοικητική ή άλλη Αρχή, καθώς και απέναντι κάθε τρίτου.

Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Διοικήσεως, κάθε κλαδικής συνδιασκέψεως και των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων (Συνεδρίου).

Συγκαλεί την Εκτελεστική και τη Διοίκηση σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις τους, καταρτίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξή τους, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, της Διοικήσεως και της Εκτελεστικής Επιτροπής, κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την Ομοσπονδία, τα Εντάλματα Πληρωμών και τα Γραμμάτια Εισπράξεων και επιμελείται για τη πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, της Διοικήσεως, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των διατάξεων του Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος μελετά τα οικονομικά, ασφαλιστικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα της Ομοσπονδίας και εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή και τη Διοίκηση τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Σε περίπτωση που χηρέψει η θέση του Προέδρου, συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες έκτακτα η Διοίκηση, με πρόσκληση του Α’ Αντιπροέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Β’ Αντιπροέδρου και εκλέγει μεταξύ των μελών της το νέο Πρόεδρο, του οποίου η θητεία λήγει με το χρόνο λήξεως της θητείας της Διοικήσεως.

Καθήκοντα Α’ Αντιπροέδρου

Άρθρο 20

Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τοΝ Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του.

Καθήκοντα Β’ Αντιπροέδρου

Άρθρο 21

Ο Β’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Α’ Αντιπρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 22

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της Ομοσπονδίας, επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί τη σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μητρώο και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα Εντάλματα Πληρωμών, τα Γραμμάτια Εισπράξεων και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Διοίκησης και των Γενικών Συνελεύσεων.

Καθήκοντα Αναπληρωτού Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 23

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του.

Καθήκοντα Ταμία

Άρθρο 24

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, εκδίδοντας Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμών, τα οποία υπογράφονται και από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

Ο ταμίας μπορεί να κάνει πληρωμές χωρίς απόφαση της Διοικήσεως για ό,τι προβλέπεται στον Προϋπολογισμό. Για ό,τι δεν προβλέπεται στον Προϋπολογισμό χρειάζεται απόφαση της Διοικήσεως. Ο Ταμίας φυλάει την περιουσία της Ομοσπονδίας και δεν επιτρέπεται να κρατά στα χέρια του περισσότερο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές (ποσό το οποίο δύναται να αυξάνεται μετά από απόφαση της Διοικήσεως). Το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με απόφαση της Διοικήσεως.

Ο Ταμίας μπορεί να αποσύρει μέρος ή ολόκληρο το ποσό με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, το Γ ενικό Γραμματέα και τον ίδιο και το οποίο θα συνοδεύεται και με σχετικό απόσπασμα της αποφάσεως της διοικήσεως μια φορά για κάθε θητεία.

Ο Ταμίας κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν κληθεί από τη Διοίκηση ή την Εκτελεστική Επιτροπή, συντάσσει και υποβάλλει λεπτομερή απολογισμό της διαχειρίσεώς του.

Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων, καθώς και για κάθε ανωμαλία στη διαχείρισή του.

Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο Νόμος, δηλαδή α) βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών και β) βιβλίο περιουσίας (κινητής και ακίνητης).

Ο Ταμίας υποβάλλει δια της Διοικήσεως υποχρεωτικά κάθε χρόνο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο αυτού στην Συνέλευση των αντιπροσώπων, τον απολογισμό του προηγούμενου μαζί με τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, μαζί με έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Καθήκοντα Αναπληρωτή Ταμία

Άρθρο 25

Ο Αναπληρωτής Ταμίας αναπληρώνει τον Ταμία όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του και ευθύνεται μέχρι του ποσού που διαχειρίστηκε.

Αποζημιώσεις

Άρθρο 26

1.Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι δυνατή η χορήγηση μηνιαίας αποζημίωσης ή ημεραργίας, ή εξόδων παραστάσεως και κινήσεως, τα οποία ορίζονται με απόφαση της Διοικήσεως ή της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2.Οι παραπάνω παροχές είναι δυνατό να χορηγηθούν και στα υπόλοιπα μέλη της Διοικήσεως, εφ’ όσον απασχολούνται σε εργασίες της Ομοσπονδίας και απομακρύνονται από την εργασία τους.

3.Το ύψος των προαναφερόμενων παροχών καθορίζεται με τον προϋπολογισμό, που εγκρίνει κάθε χρόνο με απόφασή της η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών.

Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 27

1.Ο έλεγχος και η εποπτεία της Διοικήσεως της Ομοσπονδίας ασκείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με τη Διοίκηση.

2.Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κάθε χρόνο την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας, τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, τις πηγές τους και τις δαπάνες που έγιναν και στη συνέχεια υποβάλλει την έκθεσή της στη Γενική Συνέλευση.

3.Κατά τον έλεγχο της διαχειρίσεως και για την αρτιότητά του δίνεται στην Ελεγκτική Επιτροπή κάθε οικονομικό βιβλίο και στοιχείο που θα ζητήσει.

4.Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει απαρτία αν είναι παρόντα δύο από τα μέλη της.

5.Εκτός από τα τακτικά μέλη εκλέγονται κατά τη σειρά των ψήφων και δύο αναπληρωματικά, τα οποία καλούνται κατά τη σειρά της επιτυχίας τους σε περίπτωση που θα χηρεύσει η θέση του τακτικού μέλους.

Εφορευτική Επιτροπή – Αρχαιρεσίες (Εκλογές)

Άρθρο 28

1.Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων εκλέγει με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία και με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου εφόσον απαιτείται από το νόμο, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες και θα αναδείξει τη Διοίκηση και τα άλλα συλλογικά όργανα ή τους αντιπροσώπους για τη Γ.Σ.Ε.Ε.

2.Κανείς υποψήφιος δεν επιτρέπεται να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

3.Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει τις αρχαιρεσίες μετά τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της ημερομηνίας ενάρξεώς του.

4.Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να καθορίσει με ανακοίνωσή της την ημερομηνία, τον τόπο, τη χρονική διάρκεια των αρχαιρεσιών και την προθεσμία μέσα στην οποία όσοι επιθυμούν πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητες για τη Διοίκηση, την Ελεγκτική Επιτροπή και σαν αντιπρόσωποι στη Γ.Σ.Ε.Ε.

5.Η Εφορευτική Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας κάνει την ανακήρυξη των υποψηφίων για τα αξιώματα για τα οποία υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.

6.Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την εκτύπωση ψηφοδελτίων ή ενός κοινού ψηφοδελτίου στο οποίο γράφονται με αλφαβητική σειρά όλα τα ονόματα των υποψηφίων.

Μεριμνά επίσης για την τήρηση της τάξεως και εποπτεύει ώστε οι
αρχαιρεσίες να διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, με βάση το μητρώο μελών, και κρίνει προσωρινά κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει η κάθε ένσταση που υποβάλλεται.

7.α)Οι αντιπρόσωποι έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων.

β)Μέλος της Διοικήσεως που δεν έχει εκλεγεί σαν αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας από το σωματείο του, δεν έχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, στην οποία είναι παρόν κατά τον Απολογισμό της Διοικήσεως.

8.α)Η Εφορευτική Επιτροπή αφού τελειώσει η ψηφοφορία συντάσσει πρακτικό για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και του αποτελέσματός τους.

β)Ανακηρύσσει την 15μελή Διοίκηση, καθώς επίσης και πέντε (5) μέλη, κατά τη σειρά των ψήφων τους, σαν αναπληρωματικά, τα οποία καλούνται σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους σε αντικατάσταση μέλους το οποίο αποχώρησε ή για οποιοδήποτε λόγο έπαψε να είναι τακτικό μέλος της Διοικήσεως.

γ)Επίσης, ανακηρύσσει τους τρεις (3) πρώτους κατά τον αριθμό των ψήφων σαν τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τους δυο (2) που ακολουθούν σαν αναπληρωματικοί.

9.Κατά τις αρχαιρεσίες και τις κάθε είδους εκλογές της Ομοσπονδίας πρέπει, εφόσον αυτό ειδικά απαιτείται από το νόμο και κατά τις σχετικές ρυθμίσεις, για να μην ακυρωθούν να παρίσταται και ένας Πρωτοδίκης που ορίζεται έπειτα από αίτηση της Διοικήσεως από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών και ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.

10.Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής και βάσει των λοιπών ορισμών του άρθρου 12 Ν.1264/1982. Προκειμένου περί του εκλογικού μέτρου σε περίπτωση κλάσματος, ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

11.Μέλη της Διοικήσεως μπορούν να εκλεγούν μόνον όσοι έχουν συμπληρώσει συνολικά τρία έτη εγγραφής σε πρωτοβάθμιο σωματείο της τέως ΟΠΞΑΕ ή και της ΟΠΑΜ υπό ιδιότητα φυσικού μέλους νόμιμα καλυπτόμενη από τα καταστατικά των εν λόγω δευτεροβάθμιων οργανώσεων.

Συμβουλευτικό Σώμα

Άρθρο 29

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας δύναται να συγκαλεί σαν συμβουλευτικό σώμα τους Προέδρους και τους Γενικούς Γραμματείς των Σωματείων της δυνάμεώς της.

Οι αποφάσεις του παραπάνω οργάνου δε δεσμεύουν κατά κανέναν τρόπο τη Διοίκηση ή τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Σφραγίδα – Λάβαρο

Άρθρο 30

1.Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα στρογγυλή που έχει στη μέση δύο πτέρυγες ανυψωμένες και γύρω την επωνυμία της. Στη βάση των πτερύγων είναι γραμμένα τα κεφαλαία γράμματα ΟΠΑΜ που αποτελούν τα αρχικά της επωνυμίας της Ομοσπονδίας.

2.Η Ομοσπονδία έχει λάβαρο με τα εθνικά χρώματα και γραμμένη πάνω σ’ αυτό την επωνυμία της.

Εορτή

Άρθρο 31

Η Ομοσπονδία γιορτάζει την Πρωτομαγιά κάθε χρόνο μαζί με όλες τις άλλες Εργατοϋπαλληλικές Οργανώσεις, καθώς και την ημέρα του Προστάτη του Κλάδου μας Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 32

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό αποφασίζεται από τη Διοίκηση σύμφωνα με το πνεύμα του, τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, των Νόμων περί Σωματείων και των άλλων παρόμοιων διατάξεων που ισχύουν.

Μεταβατική Διάταξη

Άρθρο 33

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή που προήλθαν από τις τελευταίες πρόσφατες αρχαιρεσίες της 14.1.1999 εξακολουθούν να διοικούν την Ομοσπονδία (μέχρι τέλους της θητείας τους).

Άρθρο 34

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε αρχικά από τους εκπροσώπους των ιδρυτικών Σωματείων της Ομοσπονδίας και εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 8565/20-5-1959 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθ. 94/1-12-1968 και 2266/16-5-1972, 3390/1983, επίσης, του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σήμερα τροποποιείται και πάλι από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών και αποτελούμενο από 34 άρθρα θα ισχύσει σαν νέο Καταστατικό από της εγκρίσεως των τροποποιήσεων από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και της καταχωρήσεώς του στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.