ΣΣΕ Ξένων Αεροπορικών Εταιρειών Π.Κ. 6/2-6-2010

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χι­λιάδες δέκα (2010), ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών (Μάρκου Μπότσαρη 55 και Καλλιρρόης), οι πιο κάτω υπογράφοντες, αφενός HesterBruijninckx και Maurizio Dello Monaco, Πρόεδρος-και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (ΕΞΑΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 9) και αφε­τέρου Γιώργος Γαλίτης και Χρήστος Καραγιάννης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟ­ΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (ΟΠΑΜ), πρώην με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟ­ΣΩΠΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (ΟΠΞΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (Μάρκου Μπότσαρη 55 και Καλλιρρόης), όλοι εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με το Νόμο, συνομολόγησαν και συναποφάσισαν την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβα­σης Εργασίας, που έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών για τα έτη 2010 και 2011 και η οποία έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

α)    Κεκτημένα δικαιώματα, συμφωνίες και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που υ­φίστανται .μεταξύ των επί μέρους Αεροπορικών Εταιριών και των απασχολουμένων σ’ αυτές δεν θίγονται με την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,

β)    Αυτά που συμφωνούνται στην παρούσα αποτελούν κατώτατα όρια.

γ)    Δεν θίγεται το σύστημα των ετησίων αυξήσεων, που τυχόν υπάρχει σε κάθε μία Αε­ροπορική Εταιρία (MERIT, ANNUAL INCREMENT κλπ.),

δ)    Πέρα από το βασικό μηνιαίο μισθό καταβάλλονται τα επιδόματα που προβλέπο­νται στην παρούσα. Τα επιδόματα αυτά, όπου καθορίζονται σε ποσοστό, υπολογί­ζονται στο βασικό μηνιαίο μισθό. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν ορίζεται διαφορε­τικά, τα επιδόματα της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι ανεξάρτη­τα των καταβαλλομένων βασικών μηνιαίων μισθών και δεν ενσωματώνονται στους εν λόγω βασικούς μηνιαίους μισθούς.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Έτος 2010

1.     Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί της 31ης Δεκεμβρίου 2009, αναπροσαρμόζονται από

01.01.2010 κατά ποσοστό 3,1% χωρίς κλιμάκωση.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 1876/1990, καμία άλλη αναπρο­σαρμογή των ανωτέρω μισθών και των κατωτέρω επιδομάτων όπως και του μισθού ασφαλείας δεν θα γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.

Έτος 2011

1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί της 31ης Δεκεμβρίου 2010, αναπροσαρμόζονται από 01.01.2011 κατά ποσοστό 2% χωρίς κλιμάκωση.

2.                    Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 1876/1990, καμία άλλη αναπρο­σαρμογή των ανωτέρω μισθών και των κατωτέρω επιδομάτων όπως και του μισθού ασφαλείας δεν θα γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο βασικός μηνιαίος μισθός ασφαλείας, ο οποίος αποτελεί το κατώτατο ύψος βασικού μηνιαίου μισθού και ο οποίος καταβάλλεται σε οποιαδήποτε ειδικότητα του Κλάδου καθορίζεται: α) από 01.01.2010 στο ποσό των € 657,44 , και β) από 01.01.2011 στο ποσό των € 670,59 χωρίς άλλη αναπροσαρμογή μέχρι 31.12.2011.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Τα επιδόματα που προβλέπονται στα άρθρα 4,5,6,7,8 και 9 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 24 Ιουνίου 1988, όπως αυτά αναπροσαρμόσθηκαν α) με το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 1ης Αυγούστου 1989, β) με το άρθρο 4 της Συλλογι­κής Σύμβασης Εργασίας της 9ης Ιουλίου 1990, γ) με το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύμβα­σης Εργασίας της 2.7.1991, δ) με το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 29 Ιουνίου 1993, ε) με το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 29.5.1995, στ) με το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 17.5.1996, ζ) με το άρθρο 4 της Συλ­λογικής Σύμβασης Εργασίας της 7.5.1997, η) με το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 19.5.1998, θ) με το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 30.4.1999, ι) με το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 26.4.2000, κ) με το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 21.05.2001 λ) με το άρθρο 4 της Συλ­λογικής Σύμβασης Εργασίας της 31.7.2002, μ) με το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 27.5.2004, ν) με το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 28.6.2006 και ο) με το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 5.6.2008, και με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα πιο πάνω άρθρα, αναπροσαρμόζο­νται

Έτος 2010

Α. Από 1ης Ιανουαρίου 2010 κατά ποσοστό αύξησης 3,1%, πλην του επιδόματος μετα­φοράς, ως κάτωθι.

α) Οικογενειακό επίδομα. Το οικογενειακό επίδομα ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού με ανώτατο όριο ποσοστό 10% επί βασικού μισθού € 1.271,09. Επο­μένως το ανώτατο ύψος του οικογενειακού επιδόματος καθορίζεται σε € 127,11.

β) Επίδομα τριετιών. Το επίδομα τριετιών ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού με ανώτατο όριο ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού € 976,68. Επομένως το ανώτατο ύψος κάθε μιας τριετίας καθορίζεται σε € 48,83.

γ) Ελάχιστο όριο ετήσιας αύξησης. Το ελάχιστο όριο της ετησίας αύξησης (annual increment) καθορίζεται σε € 24,72.

δ)    Επίδομα τροφής. Το επίδομα τροφής καθορίζεται σε € 119,84.

ε)     Επίδομα ταμία. Το ανώτατο όριο του επιδόματος ταμία καθορίζεται σε € 43,55.

στ)  Επίδομα ειδικών συνθηκών. Το επίδομα ειδικών συνθηκών καθορίζεται σε € 43,55.

Καμία άλλη αναπροσαρμογή των παραπάνω επιδομάτων δεν πρόκειται να χορηγηθεί

κατά τη διάρκεια του έτους 2010.

Έτος 2011

Τα ως άνω επιδόματα αναπροσαρμόζονται από 1 Ιανουαρίου 2011 κατά ποσοστό 2%

ως κάτωθι:

α) Οικογενειακό επίδομα. Το οικογενειακό επίδομα ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού με ανώτατο όριο ποσοστό 10% επί βασικού μισθού € 1.296,51. Επο­μένως το ανώτατο ύψος του οικογενειακού επιδόματος καθορίζεται σε € 129,65.

β) Επίδομα τριετιών. Το επίδομα τριετιών ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού με ανώτατο όριο ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού € 996,21. Επομένως το ανώτατο ύψος κάθε μιας τριετίας καθορίζεται σε € 49,81.

γ) Ελάχιστο όριο ετήσιας αύξησης. Το ελάχιστο όριο της ετησίας αύξησης (annual increment) καθορίζεται σε € 25,21.

δ)    Επίδομα τροφής. Το επίδομα τροφής καθορίζεται σε € 122,24.

ε)     Επίδομα ταμία. Το ανώτατο όριο του επιδόματος ταμία  καθορίζεται σε € 44,42.

στ)   Επίδομα ειδικών συνθηκών. Το επίδομα ειδικών συνθηκών καθορίζεται σε € 44,42.

Καμία άλλη αναπροσαρμογή των παραπάνω επιδομάτων δεν πρόκειται να χορηγηθεί

κατά τη διάρκεια του έτους 2011.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Χορηγείται αύξηση του επιδόματος μεταφοράς κατά 4,5% από 1.1.2010 και κατά 2% από

1.1.2011 και το άρθρο 5 της Σ.Σ.Ε. της 5.6.2008 τροποποιείται ως κάτωθι:

Α. Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (Σπάτα)

Η μεταφορά των εργαζομένων στο αεροδρόμιο μπορεί να πραγματοποιείται είτε με μεταφορικά μέσα που παρέχονται από τις οικείες αεροπορικές εταιρίες, είτε με την καταβολή σ’ αυτούς του κομίστρου ταξί ή με την καταβολή σ’ αυτούς χιλιομετρικής α­ποζημιώσεως. Η ως άνω μεταφορά από 119 Ιανουαρίου 2010 ορίζεται ως κάτωθι:

α)    Εάν η οικεία αεροπορική εταιρία δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο το οποίο να διέρχε­ται από την κατοικία του εργαζόμενου για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο κατά την έναρξη της εργασίας του και από το αεροδρόμιο στην κατοικία του κατά το τέ­λος της εργασίας του μεταξύ της 06:30 και 23:00, η ενδιαφερόμενη αεροπορική εται­ρία θα καταβάλλει στους εργαζόμενους επίδομα μεταφοράς ποσού α) € 125,90 μη­νιαίως για την περίοδο από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και β) € 128,42 μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2011 έως 31.12.2011. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζομένου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας,

β)    Σε περίπτωση που η εργασία ενός μισθωτού στο αεροδρόμιο λήγει μετά την 23:00 ή αρχίζει πριν από την 06:30 και η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρία δεν διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο για να παραλάβει τον εργαζόμενο από την κατοικία του ή να τον αφήσει σ’ αυτήν τουλάχιστον 60′ πριν από την έναρξη και το πολύ 60′ λε­πτά μετά τη λήξη της εργασίας του η εταιρία θα παρέχει ταξί για τη μεταφορά του.

γ)    Σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο της εταιρίας μεταβεί στην οικία του εργαζο­μένου νωρίτερα σχετικά με την έναρξη της εργασίας ή αργότερα σχετικά με τη λήξη της εργασίας των ως άνω αναφερομένων 60′, ο υπερβάλλων χρόνος θα θεωρείται σαν υπερωριακή απασχόληση,

δ)    Εργαζόμενοι που διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο και εφ’ όσον το δηλώσουν στην οικεία αεροπορική εταιρία θα παίρνουν αποζημίωση ισόποση προς ποσοστό 16% του ημίσεως (1/2) του επίσημου κομίστρου του λεωφορείου Express (σήμερα € 1,60) και του κομίστρου αστικού λεωφορείου (σήμερα € 1,00) για κάθε πραγματο­ποιούμενη διαδρομή από ή προς το αεροδρόμιο μεταξύ των ωρών 23:00 έως 06:30. Η ανωτέρω αποζημίωση θα καταβάλλεται με κατώτατο όριο 4 χιλιομέτρων και α­νώτατο 40 χιλιομέτρων άσχετα εάν η αεροπορική εταιρία διαθέτει δικό της μεταφο­ρικό μέσο ή ταξί.

Β. Γραφεία Πόλεως Αθηνών

α)    Από 1ης Ιανουαρίου 2010, οι μισθωτοί Γραφείων Πόλεως τα οποία βρίσκονται πλη­σίον του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού θα λαμβάνουν επίδομα μεταφοράς € 88,87.

Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζομένου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας. Το ως άνω επίδομα αναπροσαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2011 κατά 2 % και ορίζεται στο ποσό των € 90,65.

β) Από 1ης Ιανουαρίου 2010, οι μισθωτοί όλων των άλλων Γραφείων Πόλεως (εκτός από αυτά που ορίζονται ανωτέρω υπό α) θα λαμβάνουν επίδομα μεταφοράς € 59,24. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζομένου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας. Το ως άνω επίδομα αναπροσαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2011 κατά 2% και ορίζεται στο ποσό των € 60,42. γ) Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι μισθωτοί των Γραφείων Πόλεως στους οποίους η Εταιρία παρέχει αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για μετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους.

Γ. Θεσσαλονίκη

Για εργαζόμενους που απασχολούνται στη Θεσσαλονίκη το επίδομα μεταφοράς ρυθμί­ζεται από 01.01.2010 ως ακολούθως :

α) Εάν η οικεία αεροπορική εταιρία δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο το οποίο να διέρχε­ται από την κατοικία του εργαζόμενου για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο κατά την έναρξη της εργασίας του και από το αεροδρόμιο στην κατοικία του κατά το τέ­λος της εργασίας του μεταξύ της 06:30 και 23:00 η ενδιαφερόμενη αεροπορική εται­ρία θα καταβάλλει στους εργαζόμενους το σχετικό επίδομα μεταφοράς α) ποσού € 58,05 μηνιαίως, για την περίοδο από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και β) ποσού € 59,21 μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2011 έως 31.12.2011. Το ανωτέρω επίδομα θα κα­ταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζομένου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας,

β) Σε περίπτωση που η εργασία ενός μισθωτού στο αεροδρόμιο λήγει μετά την 23:00 ή αρχίζει πριν από τη 06:30 και η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρία δεν διαθέτει δι­κό της μεταφορικό μέσο για να παραλάβει τον εργαζόμενο από την κατοικία του ή τον αφήσει σ’ αυτήν τουλάχιστον 60′ πριν από την έναρξη και το πολύ 60′ λεπτά μετά τη λήξη της εργασίας του η εταιρία θα παρέχει ταξί για τη μεταφορά του. Σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο της εταιρίας μεταβεί στην οικία του εργαζο­μένου νωρίτερα σχετικά με την έναρξη της εργασίας ή αργότερα σχετικά με τη λήξη της εργασίας των ως άνω αναφερομένων 60′ ο υπερβάλλων χρόνος θα θεωρείται σαν υπερωριακή απασχόληση.

Εργαζόμενοι που διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο και εφ’ όσον το δηλώσουν

στην οικεία αεροπορική εταιρία θα παίρνουν αποζημίωση (ανά χιλιόμετρο) για κά­θε πραγματοποιούμενη διαδρομή από ή προς το αεροδρόμιο μεταξύ των ωρών 23.00 έως 06.30 ισόποση προς ποσοστό 22,2% του επίσημου κομίστρου του λεωφο­ρείου Express Αερολιμένας-Θεσσαλονίκη και του κομίστρου αστικού λεωφορείου (σήμερα € 1,20 συνολικά) με κατώτατο όριο 4 χιλιομέτρων και ανώτατο τα 25 χλμ. άσχετα εάν η αεροπορική εταιρία διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο ή ταξί. γ) Για τους μισθωτούς των Γραφείων Πόλεως η ενδιαφερόμενη εταιρία θα καταβάλλει επίδομα μεταφοράς α) ποσού € 58,05 μηνιαίως, για την περίοδο από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και β) ποσού € 59,21 μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2011 έως 31.12.2011.

Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι μισθωτοί των Γραφείων Πόλεως στους οποίους η Εταιρία παρέχει αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για μετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνιστάται επιτροπή η οποία θα αποτελείται από έξι (6) μέλη, τρία από τα ο­ποία θα υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΞΑΕ και τρία από τα οποία θα υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΞΑΕ. Τα ανωτέρω μέλη θα υποδειχθούν με τους αναπληρωτές τους μέχρι την 30 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή θα συ­γκαλείται με πρόσκληση δύο τουλάχιστον μελών της και θα επιληφθεί (i) με τη διατύ­πωση των διατάξεων 3 και 4α του άρθρου 6 της ΣΣΕ της 5.6.2008 (άρθρο 15 της Κωδι­κοποιημένης ΣΣΕ) που αφορούν τα όρια ηλικίας μέχρι τα οποία οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην εργασία και τα όρια ηλικίας στα οποία ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας λόγω των αλλαγών στη νομοθε­σία περί συνταξιοδότησης, (ii) με την τροποποίηση της διατύπωσης του επιδόματος με­ταφοράς έτσι ώστε η χορήγηση του επιδόματος θα βασίζεται όχι στην περιοχή όπου εί­ναι εγκατεστημένα τα γραφεία πόλεως αλλά στην απόσταση από την Πλατεία Συντάγ­ματος. Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων με­λών. Εφόσον τρία τουλάχιστον από τα μέλη της Επιτροπής το ζητήσουν εγγράφως είναι δυνατόν να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής σύμβουλοι ή ειδικοί για την παροχή συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων της αρμοδιότητας τους.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΡΗΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗΣ

Κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας η ΟΠΑΜ και τα επί μέρους Σωματεία των εργαζομένων στις ξένες αεροπορικές εταιρίες

δεν θα ζητήσουν αυξήσεις των ανωτέρω ποσών και ποσοστών αυξήσεων των βασικών μισθών και επιδομάτων και δεν θα ζητήσουν νέα επιδόματα.

Ρητά συμφωνείται ότι για το αίτημα της ΟΠΑΜ περί αυξήσεως των αποδοχών για τα έτη 2010 και 2011 και για τα λοιπά αιτήματα που αναφέρονται στην εξώδικη δή­λωση της ΟΠΑΜ της 19 Ιανουαρίου 2010 προς την ΕΞΑΕ συμφωνείται κοινωνική ειρή­νη για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης ήτοι μέχρι τις 31.12.2011.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι όροι και συμφωνίες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας των προηγούμε­νων ετών εξακολουθούν να ισχύουν, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την πα­ρούσα.

ΑΡΘΡΟ 9

Τα ανωτέρω συμφωνηθέντα καλύπτουν τις απαιτήσεις των μισθωτών για τα έτη 2010 και 2011.

ΑΡΘΡΟ 10

Η ισχύς της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αρχίζει την 1η Ιανουα­ρίου 2010 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Δημοσιεύθηκε στην Δράσεις, Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.